Меню


Инструкция и руководство для
Leica V-Lux 30 на русском

146 страниц подробных инструкций и пользовательских руководств по эксплуатации


Видео Фотоаппарат Leica | Краткий обзор. Почему так дорого стоит? | Фотограф Алексей Самсонов (автор: BigGuns Photos)04:53

Фотоаппарат Leica | Краткий обзор. Почему так дорого стоит? | Фотограф Алексей Самсонов

Видео Видеообзор компактного фотоаппарата Leica D-lux 6 Sp. Edition 100 (автор: М.Видео)04:01

Видеообзор компактного фотоаппарата Leica D-lux 6 Sp. Edition 100

Видео Leica V-Lux 2. Эксклюзивный Суперзум. (автор: MOBILE!WHO)12:28

Leica V-Lux 2. Эксклюзивный Суперзум.

Видео Leica V Lux 30 Digital Camera Review (автор: 26zollfernseher)07:31

Leica V Lux 30 Digital Camera Review

Видео Leica V-Lux 30 - Which first look review (автор: Which?)02:25

Leica V-Lux 30 - Which first look review

Видео Leica V LUX 30 camera 1080p 30fps test video (автор: Szabina K.)00:28

Leica V LUX 30 camera 1080p 30fps test video

Видео Leica V-Lux 30: Five reasons to buy (автор: T3)01:20

Leica V-Lux 30: Five reasons to buy

Видео Leica V-Lux 30 (автор: leicafansua)05:10

Leica V-Lux 30

Gebruiksaanwijzing ...

Leica v-lux 30

LEICA V-LUX 30

Gebruiksaanwijzing /
Brugervejledninger /
Инструкция по эксплуатации /
使用说明

/ 說明書

 Gebruiksaanwijzing ...

Geachte Klant,Wij willen van de gelegenheid gebruik maken ...

Страница 2

2

Geachte Klant,
Wij willen van de gelegenheid gebruik maken u te bedanken voor de
aanschaf van deze Leica V-Lux 30 digitale fotocamera. Lees deze
handleiding met aandacht en bewaar hem binnen handbereik voor
toekomstige raadpleging. Onthoud dat de bedieningsknoppen en
onderdelen, menukeuzes e.d. op uw digitale camera er ietwat anders
kunnen uitzien dan de afbeeldingen in deze handleiding.
Neem zorgvuldig het auteursrecht in acht.

• Het opnemen van voorgeregistreerde banden of schijven, of ander

gepubliceerd of uitgezonden materiaal, voor andere doeleinden dan
persoonlijk gebruik, kunnen een overtreding van het auteursrecht zijn.
Zelfs voor privé-gebruik kan het opnemen van bepaald materiaal aan
beperkingen onderhevig zijn.

Informatie voor uw veiligheid

WAARSCHUWING:

TENEINDE HET GEVAAR VOOR BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK
OF PRODUCTBESCHADIGING TE VERMINDEREN

MAG DIT APPARAAT NIET WORDEN BLOOTGESTELD AAN

REGEN, VOCHT EN DRUPPELEND OF SPATTEND WATER, EN
MOGEN ER GEEN VOORWERPEN MET WATER OF ANDERE
VLOEISTOFFEN ERIN, ZOALS BLOEMENVAZEN, OP HET
APPARAAT WORDEN GEZET.

MAG U UITSLUITEND DE AANBEVOLEN ACCESSOIRES GEBRUIKEN.

MAG U DE BEHUIZING (OF HET ACHTERPANEEL) NIET

VERWIJDEREN; ER BEVINDEN ZICH BINNENIN GEEN
ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER MOETEN WORDEN
ONDERHOUDEN. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIE OVER
AAN VAKBEKWAAM SERVICEPERSONEEL.

HET STOPCONTACT MOET IN DE NABIJHEID VAN HET APPARAAT
GEÏNSTALLEERD WORDEN EN MAKKELIJK BEREIKBAAR ZIJN.

Markering productidentificatie

Product

Locatie

Digitale camera

Onderkant

Batterij-oplader

Onderkant

  Geachte Klant,Wij willen van de gelegenheid gebruik maken ...

Gevaar, Waarschuwing

Страница 3

3

NEDERLANDS

Informatie over de batterij(en)

GEVAAR

Explosiegevaar wanneer de batterij op onjuiste wijze vervangen wordt.
Vervang alleen door een zelfde soort batterij of equivalent, die door de
fabrikant aanbevolen worden. Gooi de gebruikte batterijen weg zoals
door de fabrikant voorgeschreven wordt.

• Verhit geen batterijen en stel ze ook niet bloot aan vuur.

• Laat de batterij niet in een auto met gesloten deuren en ramen achter

waar deze lange tijd wordt blootgesteld aan direct zonlicht.

Waarschuwing

Kans op brand, explosies en brandwonden. Niet demonteren,
verwarmen boven 60 °C of verbranden.

De batterijlader

WAARSCHUWING!

OM EEN GOEDE VENTILATIE TE VERZEKEREN, DIT APPARAAT

NIET IN EEN BOEKENKAST, EEN INGEBOUWDE KAST OF EEN

ANDERE GESLOTEN RUIMTE INSTALLEREN OF GEBRUIKEN. ZORG

ERVOOR DAT DE VENTILATIEWEGEN NIET DOOR GORDIJNEN OF

ANDERE MATERIALEN WORDEN AFGESLOTEN, OM GEVAAR VOOR

ELEKTRISCHE SCHOK OF BRAND TEN GEVOLGE VAN OVERVERHITTING

TE VOORKOMEN.

ZORG DAT DE VENTILATIE-OPENINGEN VAN HET APPARAAT NIET

GEBLOKKEERD WORDEN DOOR KRANTEN, TAFELKLEEDJES,

GORDIJNEN, OF IETS DERGELIJKS.

ZET GEEN OPEN VUUR, ZOALS BRANDENDE KAARSEN, OP HET

APPARAAT.

DOE LEGE BATTERIJEN WEG OP EEN MILIEUVRIENDELIJKE MANIER.

• De oplader staat op stand-by wanneer het netsnoer is aangesloten.

Het primaire circuit staat altijd onder spanning als het netsnoer is aangesloten op

een stopcontact.

Gevaar, Waarschuwing

Gebruik geen andere AV...

Страница 4

4

Tijdens gebruik

• Gebruik geen andere AV-kabels, alleen de bijgeleverde kabel.

• Gebruik geen andere USB-kabels, alleen de bijgeleverde kabel.

• Gebruik geen andere kabels dan alleen een echte Leica HDMI-minikabel

(optioneel, →7).

Houd de camera zo ver mogelijk uit de buurt van elektromagnetische

apparatuur (zoals magnetrons, tv’s, videospellen enzovoort).

• Wanneer u de camera boven op of bij een tv gebruikt, kunnen de beelden en het

geluid op de camera vervormd raken door elektromagnetische straling.

• Gebruik de camera niet in de buurt van mobiele telefoons, want dit kan tot ruis

leiden die stoort op de foto’s en het geluid.

• Opgenomen gegevens kunnen beschadigd raken, of foto’s kunnen vervormd

raken, door sterke magnetische velden die door luidsprekers of grote motoren

worden veroorzaakt.

• Elektromagnetische straling die door microprocessoren wordt gegenereerd, kan

een negatief effect hebben op de camera en tot storingen in de foto’s en het

geluid leiden.

• Wanneer de camera negatief wordt beïnvloed door elektromagnetische

apparatuur en niet goed meer functioneert, schakelt u de camera uit en verwijdert

u de batterij. Plaats vervolgens de batterij weer in de camera en zet de camera

aan.

Gebruik de camera niet bij radiozenders of hoogspanningslijnen.

• Wanneer u opneemt in de buurt van radiozenders of hoogspanningslijnen, heeft

dit een negatief effect op de opgenomen foto’s en het geluid.

Opmerking betreffende

lithiumbatterijen

Alleen voor servicepersoneel:

Printplaat

Lithiumbatterij

Schroevendraaier

• Verwijder de lithiumbatterij van de

Gedrukte Bedradingsplaat met

behulp van de schroevendraaier etc.

zoals het figuur hierboven.

• De vorm van de Gedrukte

Bedradingsplaat en de positie

van de lithiumbatterij kunnen

verschillen afhankelijk van het

model van de digitale fotocamera.

• Bij dit product zijn

lithiumbatterijen geleverd.

Wanneer deze verbruikt zijn,

mag u deze niet weggooien

maar moet u deze inleveren

als klein chemisch afval.

• Dit apparaat bevat een lithiumbatterij

als stroomvoorziening voor de klok.

• Raadpleeg uw leverancier over het

verwijderen van de lithiumbatterij op

het moment dat u het apparaat aan

het einde van de levensduur vervangt.

• Verzekert u ervan dat de ingebouwde

lithiumbatterij door vakbekwaam

servicepersoneel wordt verwijderd.

 Gebruik geen andere AV...

Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en v...

Страница 5

5

Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en
verwijderen van oude uitrustingen en lege batterijen

Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/
of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte
elektrische en elektronische producten en batterijen niet met
het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden.
Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage
van oude producten en lege batterijen moeten zij naar
de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in
overeenstemming met uw nationale wetgeving en de
Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC.
Door deze producten en batterijen correct te verwijderen
draagt u uw steentje bij tot het beschermen van
waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële
negatieve effecten op de gezondheid van de mens
en op het milieu die anders door een onvakkundige
afvalverwerking zouden kunnen ontstaan.
Voor meer informatie over het verzamelen en
recycleren van oude producten en batterijen, gelieve
contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente,
uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de
goederen gekocht hebt.
Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen
boetes opgelegd worden in overeenstemming met de
nationale wetgeving.
Voor zakengebruikers in de Europese Unie
Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt vewijderen,
neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie.
[Informatie over de verwijdering in andere landen
buiten de Europese Unie]
Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie.
Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact
op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie
over de correcte wijze om deze producten te verwijderen.

Cd

Opmerking over het batterijensymbool (beneden twee
voorbeelden):
Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een
chemisch symbool. In dat geval wordt de eis, vastgelegd door
de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld.

  Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en v...

Inhoudsopgave

Страница 6

6

Inhoudsopgave

Informatie voor uw veiligheid ....2

Voordat u de camera gaat gebruiken

Geleverde onderdelen ................7
Optionele accessoires ...............7
Namen van onderdelen ..............8

Cursorknop .......................................9

Aanraakbediening ....................10

Voorbereidingen

Batterij opladen ........................12
De kaart/de batterij plaatsen en
verwijderen................................14

Bestemming voor het opslaan
van foto’s (kaarten en ingebouwd
geheugen) ......................................15

De klok instellen .......................16

GPS-functie ....................................17

Het menu instellen....................18

Standaardbediening

De opnamemodus selecteren...19
Foto’s nemen met
automatische instellingen
[Snapshotmode] .......................20

Tracking AF ....................................21

Filmen van bewegende
beelden ......................................22
Uw foto’s bekijken
[Normaal afsp.] .........................23
Foto’s verwijderen ....................23

Diversen

Gebruiksaanwijzing lezen
(PDF-formaat) ............................24
Technische gegevens ..............25
Leica-
onderhoudsdienstadressen ....28

Dit product is gemachtigd onder de AVC-octrooimachtiging voor persoonlijk,

niet-commercieel gebruik voor een consument om (i) video-opnamen te

coderen in overeenstemming met de AVC-normen (“AVC Video”) en/of (ii) AVC

Video-opnamen te decoderen die gecodeerd werden door een consument

voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en/of verkregen werden van

een videoleverancier die gemachtigd is tot levering van AVC Video. Er is geen

machtiging verleend of bedoeld voor enig ander gebruik. Aanvullende informatie is

te verkrijgen van de MPEG LA, LLC.

Zie http://www.mpegla.com.

Inhoudsopgave

Geleverde onderdelen optionele accessoires

Страница 7

7

Geleverde

onderdelen

Optionele

accessoires

Bestelnr.

Oplaadbare batterij
BP-DC7-E

18 701

BP-DC7-U

18 702

Oplader
BC-DC7-E

423-082.001-012

BC-DC7-U

423-082.001-010

BC-DC7-TK

423-083.001-028

Netsnoer
EU

423-068.801-019

UK

423-068.801-020

AUS

423-068.801-023

TW

424-025.002-000

CN

423-082.805-004

KR

423-082.805-005
(levering verschilt,

afhankelijk van de

markten)

Polsbandje

423-068.801-015

Cd met instructie-

PDF

423-083.001-023

DVD met Adobe

®

Photoshop

®

Elements

®

423-083.001-024

DVD met Adobe

®

Premiere

®

Elements

®

423-083.001-025

USB-kabel

423-083.001-020

AV-kabel

423-083.001-022

Aanraakpen

423-083.001-029

Knoppensjabloon

voor Canada /

Taiwan

423-083.001-026 /

-027

Korte instructies

93 374 -377

(levering verschilt,

afhankelijk van de

markten)

Garantiekaart

439-399.100-026

Opmerkingen:

• Kaarten worden niet standaard

bijgeleverd. Als u geen kaart
gebruikt, kunt u foto’s opnemen
of afspelen via het ingebouwde
geheugen.

• Controleer of alle geleverde

onderdelen zijn inbegrepen,
alvorens u de camera in gebruik
neemt.

• De onderdelen en hun vorm

kunnen verschillend zijn,
afhankelijk van het land of de
streek waar u de camera koopt.

• Verwijder de verpakking op de

juiste manier (→5).

• Bewaar kleine onderdelen op

een veilige plaats, buiten bereik
van kinderen.

Bestelnr.

Leren tas

18 751

Zachte leren

draagtas

18 714

HDMI-minikabel

14 491

Ministatief

14 320

Tafelstatief

14 110

Kogel en

bevestigingsschroef

14 100

Geleverde onderdelen optionele accessoires

Namen van onderdelen

Страница 8

8

Namen van onderdelen

ON/OFF-schakelaar camera
Ontspanknop
Modusknop
Flitser
Indicator voor zelfontspanner/AF-assistlampje
Lensbuis
Lens

LCD-scherm

Knop [EXPOSURE]

Knop [DISP.]

[Q.MENU]/[ / ]
(Wissen/Terug)-toets

Luidspreker
Gps-antenne
GPS-
statusindicator
Microfoon
Filmknop
REC/PLAY
schakelaar

Zoomhendel

Statiefaansluiting

• Als u gebruik maakt van een

statief, let dan goed op dat het
stabiel staat wanneer de camera
er op is bevestigd.

Klepje voor kaart/batterij
Vrijgavehendel

Namen van onderdelen

9cursorknop

Страница 9

9

Cursorknop

Oogje voor polsbandje

De in deze handleiding afgebeelde illustraties en schermen kunnen
afwijken van het eigenlijke product.

[MENU/SET]
(menu aangeven/
instellen/sluiten)

Linker cursortoets (◄)

• Zelfontspanner

Omlaag-cursortoets (▼)

• Macro-modus, enz.

Omhoog-cursortoets (▲)

• Belichtingscompensatie,

Auto-bracket, enz.

Rechter cursortoets (►)

• Flitser

In deze gebruiksaanwijzing worden deze toetsen aangegeven als
▲▼◄►.

[AV OUT/DIGITAL]
aansluiting

Voor het filmen raden we u aan een batterij met ruimschoots voldoende
vermogen te gebruiken.

We raden u aan het
polsbandje te gebruiken om te
voorkomen dat u de camera
laat vallen.

HDMI-aansluiting

9cursorknop

Aanraakbediening

Страница 10

10

Aanraakbediening

Het aanraakscherm van deze camera is gevoelig voor de druk die u op
het scherm uitoefent.

Aanraken

Met "aanraken" bedoelen we het licht indrukken van het
aanraakscherm en dan terugtrekken van uw vinger.

Aanraken is voor het selecteren van pictogrammen of beelden en voor andere

bedieningsfuncties.

• Raak een pictogram in het midden aan. Als u meerdere pictogrammen tegelijk

aanraakt, kan de camera niet naar behoren werken.

Slepen

Met "slepen" bedoelen we het aanraken en verschuiven van uw vinger
over het aanraakscherm.

Slepen (het verschuiven van uw vinger over het scherm) dient voor het

doorlopen van beelden of het kiezen van het bereik van de weergegeven

beelden.

Aanraakbediening

Комментарии

Необязательное поле
Ваш комментарий добавлен. Обновите страницу.

Инструкция: «Запрещено разбирать устройство. В нём нет деталей, которые мог бы отремонтировать пользователь». Производитель меня заинтриговал. Практически провоцирует!